University - Institute Affiliation Management System (UIAMS)

Important Notificationsउच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दिव्यांगाना सर्व प्रकारच्या सोयी सवलती देणेबाबत. (View Letter) (Download Format)
निरंतर/ वार्षिक संलग्निकरणाचे नूतनीकरण करण्यासाठी मुदतवाढ देणे बाबत (View Notice)
नवीन महाविद्यालायांकरिता / नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी करिता संस्थेने करावयाचा अर्ज
(View Notification)  (निश्चित स्थान)  (नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी यांचा तपशील ) 
(Guidelines for proposal )  (View Link)
Circular from Directorate of Higher Education :College registration regarding admission to 5 year LLB course (View Circular)
Circular regarding Faculty Development Programme by Infosys BPO Ltd. Pune (View Circular)
२०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून असामान्य परिस्थितीत विशिष्ट विद्याशाखांच्या नवीन अतिरिक्त तुकड्यांना मंजुरी देण्याबाबतची जलदगती कार्यपद्धती आणि त्यासंबंधीचे निकष विहित केल्यानुसार प्रस्ताव सदर करणे बाबत. (View Circular)
Celebrate International Yoga Day on 21 June, 2018 and send the photograph & details of event to support.affiliation@bamu.ac.in (View Details)
Also upload the details on given Website created by UGC => (View Details)

Circular regarding Extension of dates for Affiliation Committee Visit for year 2018-19
(View Circular)
Mid-term monitoring of ongoing projects in colleges unde rthe scheme of Development of Sports Infrastructure and Equipment in Colleges
(View Letter)
पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया २०१८-१९ संबंधी ज्या विद्यार्थ्यांचा पदवी अंतिम वर्षाचा निकाल घोषित झाला नसेल या अनुषंगाने तसेच Provisional Admission प्रक्रीये विषयी व शुल्काविषयी महत्वाचे परिपत्रक
(View Circular)
पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया २०१८-१९ संबंधी प्रथम प्रवेश फेरीस मुदतवाढ देणेबाबत महत्वाचे परिपत्रक
(View)
आपल्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना Transfer Certificate (महाविद्यालय सोडल्याचा दाखला)त्वरित उपलब्ध करून देणे बाबत. (View Circular)
Meeting for availing RUSA Grant to colleges on 05-06-2018 at 10.00am at CFART Auditorium (View Circular)
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० ते २०२३-२४ साठीचा सम्यक योजना/बृहत आराखडा विकसित करणे बाबत.
(View Circular)
१. सर्वेक्षण प्रश्नावली – घटक : शिक्षक
२. सर्वेक्षण प्रश्नावली – घटक : विद्यार्थी
३. सर्वेक्षण प्रश्नावली – घटक : उद्योजक
४. सर्वेक्षण प्रश्नावली – घटक : शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचारी
५. सर्वेक्षण प्रश्नावली – घटक : पालक
Circular regarding giving wide publicity to PGCET-2018 & providing necessary guidance to students.
(View Circular)
सर्व विद्याशाखेतील संशोधन मार्गदर्शकांना कळविण्यात येते की, त्यांनी आपणाकडे असणार्या रिक्त जागा व मार्गदर्शन केलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती दिलेल्या प्रणालीमध्ये भरावी. (View Circular)   (Link for Login)   (For Username & Link Please Go to Institute Log in & see Message Board)
स्थाननिश्चिती (CAS-2018) समितीवर मा. कुलगुरू महोदयांचे प्रतिनिधी/विषयतज्ञ म्हणून नियुक्तीबाबत
(Osmanabad) (Beed)
(Law-All District) (Education-All District)
(Aurangabad City) (Aurangabad Rural) (Jalna) (Bill Format)
स्थाननिश्चिती (CAS-2018) शिबिराचे आयोजना बाबत प्राप्त महाविद्यालये प्रस्तावाची जिल्हा निहाय यादी
(Aurangabad City) (Aurangabad Gramin)  (Beed) (Jalna) (Osmanabad)
CAS Camp (Letter) (Aurangabad Center Change)
(Aurangabad City)  (Aurangabad Rural) (Jalna) (Beed) (Osmanabad) (Education) (Law)
Institutes can login with their existing login (Login ID & Password same that is used for this year Affiliation Committee Visit) using their code example EA12345, EB12345, EO12345, EJ12345.
The Academic Section is open on 30-September, 2017 (View Circular)
Notification for Proposals for Annual Affiliation/ Extension of Affiliation for year 2018-19 (View Notification)
Circular regarding Proposals for Annual Affiliation/ Extension of Affiliation for year 2018-19 (View Circular)
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करिता प्रस्तावित विस्तारीकरणा अंतर्गत विद्याशाखावाढ, अभ्यासक्रमवाढ, विषयवाढ व तुकडीवाढ बाबत शासनास सादर करावयाची माहिती सादर करणे बाबत (View Circular)
Guidelines regarding Committee for Permanent Affiliation(View Circular)
सर्व प्राचार्य, संलग्नित अनुदानित महाविद्यालये- श्री. बालाजी वाघमारे यांच्या माहिती अधिकार अर्जाच्या अनुषंगाने-एस.टी. प्रवर्गाच्या जागेवर एस.सी. या प्रवर्गाच्या नियुक्तीस मान्यता दिल्याची माहिती पुरविणे बाबत(View Circular)